REGISTRACE A INFORMACE O
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVE PSŮ VŠECH PLEMEN
20.11.2021  - Výstavište Litoměřice

PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

Mezinárodní výstava psů všech plemen - TRIO CACIB

Social Media Tools Table List colorful Instagram Postpng

Všem chovatelům a majitelům všech plemen !

    DÁVÁME NA VĚDOMÍ, ŽE SE DNE 20.11.2021 USKUTEČNÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN S MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ 3x CACIB A OKAMŽITÉHO VYSTAVENÍ MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONÁTU. DÁLE MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT NÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY BULHARSKÉ, ITALSKÉ A POLSKÉ REPUBLIKY POD ZÁŠTITOU KYNOLOGICKÉ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY.

    Věříme, že po úspěšných výstavách v průběhu tohoto roku se opět uskuteční zdařilá akce s hojnou účastí všech plemen v příjemném prostředí výstavního areálu v Litoměřicích -www.zahradacech.eu.

     V den výstavy je možné získat 3x CACIB, 3x CAC, 3xJCAC, 3xCAPC a také získat Šampionát Bulharska, Itálie a Polska a v neposlední řadě získat Mezinárodní šampionát WCHSA přímo na výstavišti v den konání výstavy.   

Velkou výzvou je získání titulu Best in Show, Junior Best in Show a BEST BABY / PUPPY, který také můžete získat trojnásobně ze tří Statoil světa Bulharska, Itálie a Polska, případně za každý stát individuálně. 

    Rádi přivítáme všechny členy, ale i nečleny KUČR, kteří mají zájem vystavit své jedince a porovnat si je v konkurenci, ale hlavně získat možnost dostat se k šampionátu cizí země přímo v České republice. Připomínáme, že zúčastnit se mohou členové všech klubů bez omezení.

     Svou účastí zároveň podpoříte činnost našeho spolku, který se snaží o spravedlivé posuzování a férovou soutěž všech psů. Všechny majitele, všech plemen srdečně zveme a vítáme!

Posuzovatelé:

Bulharsko: Avram Petkov

Itálie: Renzo Carosio

Polsko: Beata Pytlewska

AKCE BUDE VEŘEJNOSTI NEPRÍSTUPNÁ!

 Platby za vstupné na výstavu prosím hradit na účet KUČR:

Bankovní spojení: FIO Banka

Číslo účtu: 2101913211/2010

Adresa: KUČR z.s., Nová Ves č.p.86, 250 63 Nová Ves, CZ

DO POZNÁMKY K PLATBĚ výstavních poplatků napište JMÉNO PSA, které je uvedeno v přihlášce.

Po zaslání přihlášky k registraci požádáme o zaslání dokladu o platbě. Úhradu je potřeba uskutečnit bezprostředně po zaslání přihlášky, nejpozději však do 3 dní ode dne registrace. Po uvedeném termínu bude poslána jedna výzva a následně bude přihláška stornována.

Minimální počet psů na výstavě: 50

Maximální počet psů na výstavě: 150

Uzávěrka přihlášek na výstavu 12.11.2021

    Po připsání platby na účet a spárování s Vaší přihláškou, Vám bude nejpozději do data uzávěrky e-mailem potvrzen příjem přihlášeného psa.

Pokud ne, prosím, kontaktujte nás!

KONTAKT: EXHIBITION MANAGER: Adriana Kubíková, email:vystavy@kynologickaunie.cz, mobil: +420 602 137 577    

To all breeders and owners of all breeds !


WE PLEASE NOTE THAT ON 20.11.2021 THE INTERNATIONAL DOG ​​SHOW OF ALL BREEDS WILL TAKE PLACE WITH THE POSSIBILITY OF OBTAINING 3x CACIB AND IMMEDIATE EXHIBITION OF THE INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP. YOU ALSO HAVE THE OPPORTUNITY TO WIN THE NATIONAL CHAMPIONSHIPS OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, ITALIA AND POLAND UNDER THE AUSPICES OF THE UNION OF CYNOLOGY OF THE CZECH REPUBLIC.
We believe that after successful exhibitions during this year
will once again be a successful event with a large participation of all breeds in a pleasant environment of the exhibition area in Litoměřice -www.zahradacech.eu.
On the day of the show it is possible to get 3x 3xCACIB, 3xCAC,3x JCAC,3x CAPC and also to get the Championship of Bulgaria, Italy and Poland and last but not least to get the WCHSA International Championship directly at the fairgrounds on the day of the show.

The big challenge is to get the title of Best in Show, Junior Best in Show and BEST BABY / PUPPY, which you can also get three times from three countries in the world Bulgaria, Italy and Poland, or for each country individually.
We would like to welcome all members, but also non-members of KUČR, who are interested in exposing their individuals and comparing them in competition, but mainly to get the opportunity to get to the foreign country championship directly in the Czech Republic. We remind you that members of all clubs can participate without restrictions.
By participating, you will also support the activities of our association, which strives for a fair assessment and fair competition of all dogs. We cordially invite and welcome all owners, all breeds!
Assessors:
Bulgaria: Avram Petkov
Italy: Renzo Carosio
Poland: Beata Pytlewska

Payments for admission to the exhibition please pay to the account of KUČR:
Bank details: FIO Bank
Account number: 2101913211/2010
Address: KUČR z.s., Nová Ves č.p.86, 250 63 Nová Ves, CZ
IN THE NOTE ON PAYMENT of exhibition fees, write the NAME OF THE DOG, which is stated in the application.
After sending the application for registration, we will ask you to send a proof of payment. Payment must be made immediately after sending the application, but no later than 3 days from the date of registration. After the specified deadline, one invitation will be sent and then the application will be canceled.
Minimum number of dogs at the show: 50
Maximum number of dogs at the show: 150
Deadline for applications for the exhibition 12.11.2021.

After crediting the payment to the account and pairing with your application, the receipt of the registered dog will be confirmed by e-mail no later than the closing date.
If not, please contact us!

KONTAKT: EXHIBITION MANAGER: Adriana Kubíková, email:vystavy@kynologickaunie.cz, mobil: +420 602 137 577   

INFO: PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVĚ NEBUDE MOŽNÁ! 

APPLICATION FORM FOR THE EXHIBITION WILL NOT BE POSSIBLE!

Každý pes musí mít veterinární průkaz či osvědčení s platnými očkovaniami proti vzteklině, psince, parvoviróze a hepatitidě minimálně 21 dní a maximálně 1 rok před výstavou, resp. podle délky platnosti vakcíny. Psi ze zahraničí musí mít PET PASSPORT nebo OSVĚDČENÍ s platným očkováním proti vzteklině.

Each dog must have a veterinary card or certificate with valid vaccinations against rabies, canine distemper, parvovirus and hepatitis at least 21 days and a maximum of 1 year before the show, respectively. depending on the duration of the vaccine. Dogs from abroad must have a PET PASSPORT or CERTIFICATE with a valid rabies vaccination.