DSC09655JPGKynologická unie České Republiky byla dne 18.09.2021 v Žilině - SR, oficiálně honorována za jednoho z členů Nadnárodní organizace WCHSA. Vzhledem k COVID oficiálně věci se přesunuly na zimní období. Děkujeme za důvěru pan prezident Avram Petkov. Zároveň byly dohodnuty termíny na příští rok a už v měsíci květen se můžete těšit na první WORLD CUP WCHSA v České Republiky. Ovšem termíny výstav které budou pořádat příští rok zveřejníme co nejdříve. DSC09661JPG

Jana Donutilova - oprava KUCRpng10.03.2021:
Představujeme vám nových regionálních manažerůZpadn echy KUCRpng

23.02.2021 : Představujeme Vám novou paní regionální manažerkou pro Prahu a Středočeský kraj - paní Šárku Benešovou. Vítejte Šárka mezi námi!


REGION MANAGERpng


21.01.2021
Prvním registrovaným už odcházejí rodokmeny a certifikáty člena. Děkujeme za Vaši důvěru. PROMO KURpng


15.01.2021 

Ve smyslu změny p zákona č. 246/1992 Sb., Na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějšíchpředpisů Vám dáváme na vědomí povinnosti chovatele:

Novela zákona na ochranu zvířat a evidenční list vrhu štěňat psa a převodní list štěněte
(ustanovení § 7a zákona na ochranu zvířat)
Ministerstvo zemědělství, odbor enviromentální a ekologického zemědělství, oddělení
ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“),
a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje
plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo
zemědělství tento metodický materiál: „Novela zákona na ochranu zvířat a evidenční list vrhu
štěňat psa a převodní list štěněte (ustanovení § 7a zákona na ochranu zvířat)“.
Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se
mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela
zákona na ochranu zvířat přinesla také změny v oblasti právní úpravy chovu psů a koček.
Jedná se o zvýšení ochrany psů a koček při jejich rozmnožování. Součástí této právní úpravy
je nově zavedený evidenční list vrhu štěňat psa a převodní list štěněte (jiný dokument,
který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v § 7a odst. 5).
Zákon na ochranu zvířat v ustanovení § 7 odst. 3 písm. c) obsahuje legislativní zkratku
„štěňat psa (dále jen „štěně“)“. V dalším textu zákona se tedy hovoří o štěňatech s tím, že se
jedná o štěňata psa. V nových formulářích je jednoznačně uvedeno, že se jedná o štěňata
psa.
Výše uvedená právní úprava nabývá účinnosti dnem 1. února 2021 a vztahuje se na
chovatele štěňat psa narozených po datu 1. února 2021. Na chovatele štěňat psa, která se
narodila před datem 1. února 2021, se právní úprava zpětně nevztahuje. Chovatelé štěňat psa
narozených před datem 1. února 2021 mohou evidenční list vrhu štěňat psa vyhotovit
dobrovolně. Podrobněji k tomu, na koho se právní úprava vztahuje, viz níže.
2582/2021-MZE-18134
mze000019943177
2582/2021-MZE-18134 2
Pro Vaši informaci uvádíme, že od 1. února 2021 zní ustanovení § 7a odst. 2 až 5
zákona na ochranu zvířat takto:
㤠7a
Ochrana psů a koček při jejich rozmnožování
(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat,
a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají
chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku,
nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou při prodeji nebo darování štěněte ve věku
do 6 měsíců povinni
a) vést evidenci o prodaných a darovaných štěňatech a uchovávat ji po dobu 3 let,
b) poskytnout novému chovateli informace o dosavadním způsobu krmení štěněte a popis
následné péče o ně a
c) vydat při převodu každého štěněte novému chovateli kopii evidenčního listu vrhu
štěňat s uvedením konkrétního převáděného štěněte nebo jiný dokument, který ve
vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v odstavci 5.
(3) Ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku.
(4) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat,
a chovatelé, kteří jsou jejich členy, podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají
chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku,
nebo chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa, jsou povinni
a) vyplnit ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od narození štěňat evidenční list vrhu
štěňat,
b) do 7 dnů od označení štěněte čipem do evidenčního listu vrhu štěňat vyplnit čísla
čipů jednotlivých štěňat a
c) uchovávat evidenční list vrhu štěňat nejméně po dobu 3 let ode dne jejich narození.
(5) Závazný vzor formuláře evidenčního listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo
na svých internetových stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje
a) identifikační údaje chovatele,
b) místo jejich chovu,
c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum narození, číslo čipu nebo
tetování,
d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich počet, počet štěňat uhynulých po
7 dnech od narození, u každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a
e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném veterinárním ošetření, která byla
provedena do doby převodu štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.“
Ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách www.oz.mze.cz uveřejnilo
tyto vzory:
• evidenční list vrhu štěňat psa,
• převodní list štěněte.
Uvedené vzory je možné vyplňovat na počítači i tužkou. Při vyplňování na počítači se
kolonky automaticky zvětší podle množství textu. Vyplňujte pouze bílé kolonky.
Z hlediska závaznosti těchto vzorů uvádíme následující:
• evidenční list vrhu štěňat psa - tento vzor formuláře je závazný (§ 7a odst. 5 zákona na
ochranu zvířat). Uvedený formulář tedy nesmí nikdo měnit, přeformulovávat, zkracovat
apod. Zvětšení velikosti kolonek, aby se do formuláře vešel veškerý potřebný text,
možné je, převodní list štěněte – tento vzor formuláře není závazný. Ministerstvo zemědělství
není povinno tento vzor zpracovat, ale v rámci metodické pomoci chovatelům
přistoupilo i ke zpracování tohoto dokumentu. I když tento vzor není závazný, vždy
musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 7a odst. 5 zákona na ochranu zvířat.
Chovatelé si tedy mohou vytvořit a používat vlastní dokument nahrazující ve vztahu
k převáděnému štěněti evidenční list vrhu štěňat psa, takový dokument ale musí
obsahovat minimálně ty náležitosti, které jsou uvedeny v § 7a odst. 5 zákona na
ochranu zvířat. Za takový dokument lze považovat například i kupní smlouvu, bude-li
obsahovat všechny údaje uvedené v § 7a odst. 5 zákona na ochranu zvířat.
K rozdílům mezi evidenčním listem vrhu štěňat psa a převodním listem štěněte
uvádíme následující:
• evidenční list vrhu štěňat psa
o obsahuje údaje o všech štěňatech, která se narodila v jednom vrhu,
o je závazný,
o musí být vždy zpracován,
o předkládá se při kontrole orgánům krajské veterinární správy,
• převodní list štěněte
o obsahuje údaje o konkrétním převáděném štěněti,
o není závazný,
o zpracování je dobrovolné,
o je primárně určen pro nového chovatele štěněte, při kontrole krajské veterinární
správy může být vyžadován (pokud ho chovatel dobrovolně vyhotovil).
Z hlediska toho, kdo musí zpracovávat evidenční list vrhu štěňat psa, uvádíme
následující. Evidenční list vrhu štěňat psa musí vždy vyhotovit:
• sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat,
• chovatelé, kteří jsou členy uvedených sdružení,
• podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat,
• jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku,
• chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa.
Výše uvedené subjekty musí evidenční list vrhu štěňat psa vyhovit vždy. I když chovatel
bude zpracovávat převodní list štěněte, musí vždy vyhotovit také evidenční list vrhu štěňat
psa.
Z hlediska toho, kdo musí zpracovávat převodní list štěněte, uvádíme následující.
Převodní list štěněte není nikdo povinen zpracovávat.
Chovatel má možnost volby, zda při převodu každého štěněte novému chovateli vydá:
• kopii evidenčního listu vrhu štěňat psa s uvedením konkrétního převáděného štěněte
nebo
• jiný dokument, který ve vztahu k převáděnému štěněti obsahuje údaje uvedené v § 7a
odstavci 5 zákona na ochranu zvířat, např. převodní list štěněte.
Převodní list štěněte je určen pro nového chovatele štěněte. Tento dokument mohou
použít ti chovatelé, kteří nechtějí dávat novému chovateli celý evidenční list vrhu štěňat psa,
nebo kteří preferují předání konkrétních informací ve vztahu k určitému štěněti.
Evidenční list vrhu štěňat psa se neposílá orgánům státní správy na vědomí ani
se jim narození štěňat neoznamuje. Chovatel je ale povinen tyto evidenční listy pracovníkům
krajských veterinárních správ při kontrole na vyžádání předložit. Orgány krajské veterinární
správy mohou kontrolovat i převodní list štěněte, především u nového chovatele, pokud původní chovatel takový dokument vyhotovil.
Z důvodové zprávy k novele zákona na ochranu zvířat ve vztahu k evidenčnímu listu
vrhu štěňat psa a převodnímu listu štěněte citujeme:
„Návrh novely zákona na ochranu zvířat nově upravuje povinnosti osob, které prodávají
nebo darují štěňata psa ve věku do šesti měsíců. Ustanovení § 7a odst. 2 vychází z již platného
ustanovení § 13a odst. 3 a 4 zákona na ochranu zvířat. Ustanovení § 13a odst. 3 a 4 zákona
na ochranu zvířat se ale vztahuje pouze na osoby, které jsou držiteli živnostenského
oprávnění. V této souvislosti připomínáme, že novela zákona na ochranu zvířat v ustanovení
§ 13a odst. 5 nově zakazuje prodej psů, koček a primátů v obchodech se zvířaty. Ustanovení
§ 7a odst. 2 zákona na ochranu zvířat je širší než § 13a zákona na ochranu zvířat z hlediska
toho, na které subjekty se vztahuje. Ustanovení § 7a odstavce 2 se vztahuje na sdružení
právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatele, kteří jsou jejich
členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně
na jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele,
kteří chovají 3 a více fen psa.
Ustanovení § 7a odst. 3 novely zákona na ochranu zvířat uvádí, že ustanovení
odstavce 2 písm. a) a c) se nevztahuje na provozovatele útulku. Povinnosti provozovatele
útulku jsou totiž již upraveny v § 25 odst. 3 zákona na ochranu zvířat, a také se zavádějí nové
povinnosti provozovatele útulku v § 25 odst. 4.
Pro chovatele psa uvedeného v odstavci 2 je v ustanovení § 7a odst. 4 novely zavedena
nová povinnost vyplnit evidenční list vrhu štěňat psa. Tento evidenční list se tedy nebude
vyplňovat jednotlivě pro každé narozené štěně, ale bude obsahovat údaje o štěňatech, která
se narodila v jednom vrhu.
Je nutné, aby pravidla stanovená právními předpisy byla kontrolovatelná a vymahatelná.
Bez evidence štěňat by byla pravidla kontrolovatelná a vymahatelná pouze u těch chovatelů,
kteří musí evidenci štěňat předkládat chovatelským klubům, protože jsou členy sdružení
právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat.
Povinnost vyhotovit evidenční list vrhu štěňat psa nelze nahradit vyhotovením přihlášky
k zápisu štěňat. Přihláška k zápisu štěňat slouží pro potřeby chovatelských klubů a pro potřeby
zápisu štěňat do plemenné knihy. Přihláška k zápisu štěňat má být odeslána plemenné knize
nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. Naproti tomu evidenční list vrhu štěňat psa podle návrhu
novely je nutno vyhotovit již do 7 dnů od narození štěňat.“
„Evidenční list vrhu štěňat psa se neposílá orgánům státní správy na vědomí ani se jim
narození štěňat neoznamuje. Chovatel je ale povinen tyto evidenční listy pracovníkům
krajských veterinárních správ při kontrole na vyžádání předložit. Podle § 25 odst. 1 písm. b)
zákona na ochranu zvířat jsou zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat, pověření
výkonem dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy
vydanými k jeho provedení a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, posuzovatelé
zařízení ve správním řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce
pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat a při dodržení podmínek stanovených
veterinárním zákonem také zaměstnanci obcí zařazení v obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností, pokud je to nezbytné k provedení řízení o přestupku nebo při provádění zvláštního
opatření podle tohoto zákona, oprávněni vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace,
věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná.
V ustanovení § 7a odst. 5 novela zákona na ochranu zvířat zavádí závazný vzor
formuláře evidenčního listu vrhu štěňat psa. Ministerstvo zemědělství přistoupilo k zavedení
vzoru tohoto evidenčního listu, nikoliv pouze ke stanovení jeho náležitostí. Vzorový formulář usnadní a urychlí adresátům právní úpravy vyhotovení evidenčního listu a také povede
ke snazší kontrolovatelnosti tohoto dokumentu ze strany krajských veterinárních správ.
Vzor evidenčního listu štěňat psa bude v elektronické podobě k dispozici také
na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany zvířat
www.oz.mze.cz.


Stručná informace k EVIDENČNÍMU LISTU VRHU ŠTĚŇAT PSA
podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů
• Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021,
• ochrana psů a koček při jejich rozmnožování je upravena v § 7a zákona na ochranu
zvířat,
• za štěně je považováno jen štěně psa (ne např. vlka),
• povinnost evidenčního listu se vztahuje na chovatele štěňat narozených po
1. únoru 2021,
• na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.oz.mze.cz jsou uveřejněny
vzory formulářů:
o evidenční list vrhu štěňat psa,
o převodní list štěněte.
Evidenční list vrhu štěňat psa
• formulář je závazný, nelze jej upravovat ani měnit,
• obsahuje údaje o všech štěňatech, která se narodila v jednom vrhu,
• musí být chovatelem vyplněn VŽDY u každého vrhu štěňat,
• jeho kopii poskytne chovatel novému chovateli převáděného štěněte v případě, že
nepředá jiný dokument, kterým by tento nahradil (např. převodní list štěněte, kupní
smlouvu),
• předkládá se při kontrole orgánům krajské veterinární správy na vyžádání,
• chovatel jej neposílá orgánům státní správy na vědomí,
• chovatel narození štěňat orgánům státní správy neoznamuje.
Převodní list štěněte
• není závazný, jeho zpracování je dobrovolné,
• obsahuje údaje o konkrétním převáděném štěněti obdobné jako evidenční list vrhu
štěňat,
• je určen pro nového chovatele štěněte jako náhrada za evidenční list vrhu štěňat
psa, pokud chovatel nepředá kopii evidenčního listu vrhu štěňat psa nebo kupní
smlouvu, která obsahuje údaje jako evidenční list vrhu štěňat,

• mohou jej použít ti chovatelé, kteří nechtějí dávat novému chovateli celý evidenční list
vrhu štěňat psa, nebo kteří preferují předání konkrétních informací ve vztahu
k určitému štěněti.

Kdo musí VŽDY vyhotovit evidenční list vrhu štěňat psa?
• sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat,
• chovatelé, kteří jsou členy uvedených sdružení,
• podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat,
• jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku,
• chovatelé, kteří chovají 3 a více fen psa.

Formuláře potřebné ke stažení najdete na stránce www.kynologickaunie.cz/formulare
Dnem 05.12.2020 je Kynologická Unie České republiky z.s. součástí velké nadnárodní rodiny WCHSA.