STANOVISKO KE KŘÍŽENÍ PLEMEN

Oficiální stanovisko Kynologické unie České republiky z.s. ke křížení plemen.
Kynologická unie České republiky se distancuje od jakéhokoliv mezi plemenného křížení psů a takovou činnost v žádném případě nepodporuje!
Po zjištění faktů, že k takovému křížení by mělo údajně docházet s požehnáním WCHSA, které na takové potomky má vydávat průkazy původu, rozhodli jsme se podat podnět přímo k prezídiu WCHSA k prošetření celé záležitosti.
Doufáme, že se WCHSA k tomuto postaví a zveřejní své jasné stanovisko, aby se tak zabránilo nepravdivým tvrzením o vydávání PP křížencům.
Obrázky a odkazy upřesňující problematiku.
https://zvierata.bazos.sk/.../crossbreed-molosser-s...

EXHIBITIONS 2024

KYNOLOGICKÁ UNIE STAVÍ NA POCTIVÝCH ZÁKLADECH ODBORNOSTI A PROFESIONALITY!

Mnoho se toho již napsalo o výstavách a systému na jehož základě fungují. Příspěvek, který jsme se rozhodli napsat je na trochu jiné téma. Je to o našem postupu a nasměrování, o způsobu, jakým jdeme a chceme fungovat. Není to o přizpůsobování se tomu, co dělají druzí.

Mnozí z vás nás kontaktují a poukazují na chyby a nedostatky, které jsou vidět v jiných zemích pod záštitou společné nadnárodní organizace.

Vysvětlíme vám, proč u nás nezakládáme na kvantitě, ale na kvalitě.

Kynologická unie ČR staví na odbornosti a profesionalitě svého týmu. Buduje silný tým, který se neskládá jen z manažerů jednotlivých klubů, ale i z odborné a řádné členské základny.

Výběr posuzovatelů na Mezinárodní výstavy děláme velmi přísný s důrazem na odbornost posuzovatele, počet let, které strávil posuzováním a kynologickým zaměřením. Vytváříme tým stážistů, které budete vídat na výstavách nejen v pozici přísedícího vedle posuzovatele, ale i jako součást probíhající organizace. Tito stážisté projdou množstvím školení s profesionálními dlouholetými kynologickými špičkami, veterinárními a genetickými odborníky z České republiky i ze zahraničí. Projdou dlouhou cestou rozvoje a progresu. Na závěr budou dělat písemné a ústní testy, které rozhodnou, zda jsou připraveni stát se jedním z nás a dosáhnout vašeho respektu. Mohou také aprobovat na jiná plemena či postupovat dále na post mezinárodních posuzovatelů.

Toto je naše vize a směr. Je to cesta odbornosti a kynologické profesionality, kterou vám umíme garantovat a po které už nyní kráčíme. Cesta, která si vyžaduje svůj čas a prostor.

Pevně věříme, že nás na této naší cestě podpoříte. KUČR zde není pro jednotlivce, ale pro všechny ty, kteří chtějí a zasazují se o svět poctivých chovatelů.

Ujišťujeme vás, že podněty, které dostáváme si nenecháváme pro sebe, ale předkládáme je dále kompetentním osobám, aby se danou tematikou zaobírali.

S úctou vedení KUČR

Změna termínu výstavy pro malá plemena

Na základě dohody vedení organizace KUČR a WCHSA se bude konat Mezinárodní výstava DUO CACIB malých plemen z plánovaného dne 17. 11.2023 přesun na den 08.10.2023 (neděle). Místo uskutečnění bude DAB BEROUN, kynologická hala.

STANOVISKO KYNOLOGICKÉ UNIE ČR

    Dne 24.06.2023 na neveřejné Mezinárodní výstavě psů všech plemen došlo k incidentu, a to napadení a pokousání návštěvníka výstavy plemenem KAVKAZKY OVČÁK.  Po mnohých zjišťováních a vyslechnutí různých svědectví, která se velmi lišila, názorů a polopravd či úmyslného zkreslení emočně naladěných účastníků incidentu, se rozhodl organizátor využít záznamu kamerového systému, kterým je hala vybavena.

Organizátor se ihned po útoku snažil pro návštěvníka zabezpečit sanitku, což bylo odmítnuto a následně vyzval všechny zúčastněné, aby nepřistupovali do těsné blízkosti pásek ohraničujících kruh, hlavně v sektoru B, kde se posuzují velcí psi. Organizátor vyloučil útočícího psa z výstavy na celý den ve smyslu článku 12 Vystavovatelského pořádku KUČR. Posuzovatel nediskvalifikoval psa z toho důvodu, že útok přesně neviděl a myslel si, že návštěvník vstupoval do kruhu. Z uvedeného důvodu nevyužil tuto možnost a ponechal všechny získané tituly ve prospěch vystavovaného psa.

Na základě faktů vyplývajících z videozáznamu vyvodil organizátor následující den důsledky v rámci pohovoru s handlerem. Návštěvník výstavy si neuvědomil svou vzdálenost a přistoupil do těsné blízkosti ohrazení výstavního kruhu při posuzování plemene KAVKAZSKÝ OVČÁK. Pes, který se nacházel v tu chvíli také v blízkosti hrazení, následně chybně vyhodnotil situaci a v obranné pozici zaútočil. Došlo k hrubé chybě handlera, který svého psa nezvládl. Nutno podotknout, že pes nebyl nikým provokován či podněcován k útoku. Handlera psa celá situace mrzela a sám se byl několikrát osobně pokousanému návštěvníkovi za incident omluvit.

V smyslu Vystavního pořádku KUČR, článku 16, odstavec b) Za škody způsobené psem zodpovídá vystavovatel, zpravidla majitel psa, který nese objektivní odpovědnost za plnění povinností podle tohoto výstavního řádu a / nebo odpovědnost za škody způsobené přihlášeným psem. Zvláštní odpovědnost nese osoba pověřená majitelem na předvedení psa na výstavě. Tímto je vyloučená odpovědnost organizátora za psa v plném rozsahu.

 Plemeno Kavkazský ovčák se zúčastňuje výstav KUČR již tři roky a ani jedna výstava nebyla problematická. Handleři/majitelé psů mají toto plemeno řádně zvládnuté. Kruh, ve kterém se dané plemeno vystavuje je řádně ohraničené, a to dřevěnými zátarasy a páskami. Organizace KUČR vytvořila písemný záznam z videa, které poskytl vlastník areálu a tento incident byl celý popsán v tomto protokolu, s tím, že byl podepsán organizátorem a handlerem. Manželka návštěvníka uvedené odmítla podepsat z toho důvodu, že chtěla do protokolu dopsat emoční náležitosti a projevy. Návštěvník, jehož jméno nám bylo odmítnuto sdělit a ani dát na něj kontakt, či email odmítl sanitku a zavolání policie k danému incidentu. Byl ošetřen v nemocnici, rána byla vyčištěná bez šití, byla podána protitetanová injekce a odporučen klid na lůžku. Handler řádně spolupracoval a přistupoval k dané věci zodpovědně, uvědomujíc si své pochybení.

Kynologická unie ČR následující den učinila opatření a zamezila přístup k výstavnímu kruhu v sektoru B. Další opatření bude zavádět před další výstavou, a toto bude vystavujícím včas oznámeno.

Vedení KUČR přeje poškozenému neznámému účastníku výstavy brzské uzdravení, což bolo rodinnými příslušníky odepřeno učinit telefonicky.

 Zároveň má organizátor právo účastníkům výstavy, včetně diváků, kteří svým chováním budí pohoršení a narušují plynulý a důstojný průběh výstavy, uložit zákaz účasti na výstavách psů na dobu určitou nebo neurčitou ve smyslu Článku 19. Výstavního pořádku KUČR. Organizátor výstavy může požádat vedení Kynologické unie ČR o odnětí titulů, které byly udělené během výstavy psovi ve smyslu článku 19 písm. b) Výstavního pořádku KUČR, po přešetření celé situace, kterou vyvolal daný incident.

 

 

Zasadání prezídia KUČR  T: 20.05.2023 Praha

Postoj KUČR k pseudoorganizacím

Vážení členové a přátelé KUČR

  Poslední dobou se k nám dostávají zprávy a informace o Kynologické unii Česká republika z.s., která by údajně měla být pseudo spolkem /organizací (neexistující, falešná, vymyšlená atd.), organizací, která podporuje množení, organizuje výstavy, vede plemennou knihu, která neexistuje a je vymyšlená. Tak jsme ve spolupráci s naším právním zástupcem připravili toto vyjádření:

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako OZ) má každý právo k naplňování společného zájmu založit spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. V souladu s OZ byly založeny m.j. jak Českomoravská kynologická unie, z.s., tak Kynologická unie České republiky z.s. Oba spolky sdružují osoby zabývající se kynologickou činností.

1.       Českomoravská kynologická unie, z.s.  zkratkou ČMKU, je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno dne 20.11.2005 a je vedeno u Městského soudu v Praze oddíl L. vložka 58715, v roce 2015 v souladu s platnou legislativou zapsané jako spolek pod IČ 69781621.

SPOLEK ČMKU je členem Fédération Cynologique Internationale (dále jako FCI), což je registrovaná Mezinárodní organizace z Belgie zabývající se kompletní kynologií

2.       Kynologická unie České republiky z.s., zkratkou KUČR, je zapsaný spolek založený dne 30.11.2020, který je veden u Městského soudu v Praze oddíl L vložka 74085 pod IČ 09689532.

SPOLEK KUČR je členem World Cynologic-Hunging-Sports Alliance (dále jako WCHSA), což je registrovaná Mezinárodní organizace v Bulharsku, jejímž hlavním cílem je rozvoj světové kynologie a zdokonalování plemen psů v celosvětovém měřítku.

Kynologická unie České republiky z.s., v souladu s cíli a pravidly WCHSA, s níž má uzavřenu Smlouvu o spolupráci, vydává platné rodokmeny se zápisem v plemenné knize, organizuje semináře, kurzy, webináře, školení, jakož i Národní, Klubové či Speciální výstavy a taktéž Mezinárodní a Světové výstavy pod záštitou WCHSA. Členem KUČR se může stát jak jednotlivec, tak kynologický klub či spolek.        

Veškerá činnost KUČR je provozována legálně v souladu s platnou legislativou České republiky. Jsme spolek, který má jasná pravidla, chovatelský a výstavní pořádek a pořádek pro zápis do plemenné knihy. Poradce chovu vykonává pravidelné kontroly chovu, stejně tak kontroly členů s chovatelskými stanicemi a při porušování pravidel chovatelského pořádku jsou členové disciplinárně sankcionováni, či vyloučeni pro opakované porušení. KUČR akceptuje všechny vydané rodokmeny zapsané a vystavené organizacemi či spolky registrovanými v ČR nebo v zahraničí. Taktéž akceptuje od těchto organizací/spolků i udělené tituly či Šampionáty, vystavené posudky, vydané zápisy v plemenné knize či změny v rodokmenech a zápisech.

  Žijeme v 21. století, kdy každý jednotlivec či organizace má demokratický výběr v jakém zapsaném spolku vidí svou působnost. Proto je volba na každém z nás!

    KUČR od 01.01.2023 NEAKCEPTUJE spolupráci se soukromými osobami, které nejsou členy zapsaných spolků či organizací, přičemž se prezentují jako zástupci určité organizace a pořádají výstavy, vydávají zápisy a posudky z výstavní činnosti, či vydávají rodokmeny se zápisem do plemenné knihy. Nutno zdůraznit, že zastupovat zahraniční nebo tuzemské spolky či organizace může pouze subjekt, který k tomu má příslušné oprávnění od dané organizace, kterou zastupuje, tedy legální mandát. Neregistrované soukromé osoby, které se prezentují jako organizace či spolek, či osoby, jež se prezentují jako zástupci řádných spolků či organizací bez legálního mandátu můžeme nazvat pseudo subjekty s falešnou identitou. Jak jsme uvedli výše, k takovým rozhodně nepatříme!

     Jak je najdete? Jednoduše stačí danou osobu či název organizace, pod kterou se prezentují, vyhledat na: https://or.justice.cz/ . Pokud máte o takovýchto pseudo subjektech nějaké informace či máte podezření, uveďte prosím jejich název či označení na e-mail: rodokmene@kynologickaunie.cz. Uvedené prověříme prostřednictvím právního zástupce a napíšeme vyjádření, zda budeme dále s takovými subjekty spolupracovat. Seznam řádně registrovaných organizací zveřejníme na webové stránce www.kynologickaunie.cz.

   Pevně věříme, že jsme vysvětlili vše potřebné a v případě, že byste se střetli s negativním příspěvkem na adresu našeho spolku, požádáme vás o postoupení tohoto příspěvku k případnému uskutečnění právních kroků na ochranu dobrého jména KUČR.

Děkujeme za pochopení.

Vedení KUČR

 

Mimořádne vyjadření KUČR /WCHSA:

 Na základě dosud nevyřešených bodů ve smlouvě mezi WCHSA a MKSZ (Maďarská organizace pro spolupráci) ohledně mistrovství konaných mimo Maďarskou republiku v sezóně 2023 navrhlo ústředí WCHSA změnu výstav na 25.02.2023 a 07.10.2023 (malá a velká plemena). 


Po vzájemné dohodě byla dohodnuta země pro náhradní mistrovství, a to Rakousko, s poskytnutím licence na rok 2023. Zároveň vedení KUČR informuje, že pro tato mistrovství bude platit standardní praxe tak, jak byla vyhlášena,  a tedy za 1x CP, JCAC, CAC, VCAC bude zajištěno Mistrovství Rakouska v dané tříde.
A.Kubíková-Szánto
víceprezident KUČR

PARTNERSTVÍ s GENOMII

Kynologická unie ČR, se stala registrovaným partnerem společnosti GENOMIA. Členové KUČR, mají právo požádat o 10% slevu na testy z nabídky společnosti - http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby.
Podmínkou získání slevy je online objednávka na testy a zadání, že jste členem KUČR, po prověření vám bude poskytnuta sleva na testy či testovací sady, na slevy není zákonný nárok a řídí se vždy podle podmínek společnosti GENOMIA.

KYNOLOGICKÁ UNIE V ROCE 2023

Kynologická unie České republiky v roce 2023 připravila řadu nových aktivit. Do nabídky vzdělávání jsme zařadili dva semináře. Jeden spojený s úpravou dlouhosrstých plemen a druhý spojený s Genetikou a Porodnictvím. V letošním roce můžete získat až 5 Národních šampionátů cizích zemí. Připravili jsme DUO CACIB v jeden a dva dny. Pevně věříme, že i letos přispějeme ke vzdělávání a rozvoji kynologie v ČR.